Esnaf Sanaatkarlar Öncelikli Talepleri

ESNAF VE SANATKARLARIN ÖNCELİKLİ TALEPLERİ

Sayıları ile toplumumuzda önemli bir büyüklüğe sahip bulunan ve ekonomimizde üretim, hizmet ve ticaret sektöründe yarattıkları istihdam ve sağladıkları katma değer açısından önemli bir kesimi oluşturan esnaf ve sanatkarlarımızın özellikle piyasa ve pazar ekonomisi içindeki yerinin iyi değerlendirilmesi, mevcut sorunlarının çözümlenmesi, kredi ve teşvik sistemlerinden etkin bir şekilde yararlanmaları, bu kesimin gelişip güçlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

Zor ekonomik ve sosyal koşullar altında faaliyetlerini sürdüren esnaf ve sanatkarlarımızın temel sorunları ve bunlara ilişkin çözüm önerileri şöyledir.

HİPER VE GROSSMARKETLER :

Konfederasyonumuzca hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına intikal ettirilen “Büyük Mağazaların Kuruluş ve Faaliyetlerini İzne Bağlayan Yasa Taslağı”nın hiper ve grossmarket lobisinin etkili çalışmaları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisine bir türlü intikal ettirilememiş olması kesimimiz için gerçekten kaygı vericidir. Bu engelin aşılabilmesi amacıyla Konfederasyonumuzda, yalnızca büyük mağazaları değil esnaf ve sanatkar işletmelerinin kuruluşlarını da  izne bağlayan yeni bir hukuki çalışma başlatılmıştır. Çok kısa süre içerisinde tamamlayacağımıza inandığımız söz konusu Yasa taslağını, hükümetin ve kamu oyunun tartışmasına açmak ve bu yaşamsal sorunumuza yeni bir yaklaşımla çözüm bulma arayışı içerisindeyiz. Avrupa Birliği modeli örnek alınarak hazırladığımız, “Perakende Ticaret ile Esnaf ve Sanatkarlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yasa Taslağı’nın ilgili tüm çevrelerce kabul göreceği umut ve inancı taşıyoruz.

SOSYAL GÜVENLİK :

Esnaf ve sanatkarlarımızın kurum yönetim kurulunda temsil edilmesi imkanı  sağlanmalıdır.

        Sosyal güvenlik destek primi kesintisi kaldırılmalıdır.

         Prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar sağlık hizmetinden yararlandırılmalıdır.

         Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için katılım  payı alınmamalıdır.

         Prim Ödeme Gün Sayısı 9000 günden 7000 güne indirilmelidir.

         İşverenlerin prim yükü azaltılmalıdır.

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM :

Eğitim sistemimizin iş piyasasının talep ettiği insan gücünü karşılar hale gelebilmesi için mutlaka eğitim ile istihdam arasında köprüler kurulmalı ve işler hale getirilmelidir.

§         Esnaf-sanatkarların mesleki eğitimi ve gelişiminde elzem bir metod olan çıraklık eğitimi geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

§         Mesleki eğitimin özendirilmesi, işletmelerin ve onların meslek kuruluşlarının bu alanda daha aktif olabilmeleri için, mesleki eğitim yapan işletmeler ve meslek kuruluşları beşeri, teknik ve mali açılardan teşvik edilmelidir.

§         3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun beceri gerektiren mesleklerde işyeri açacaklardan ustalık belgesi aranması ile ilgili 30 uncu maddesini geçersiz hale getirerek mesleki eğitim sistemimize darbe vuran, aynı meslek dallarında faaliyet göstermekle birlikte farklı uygulamalara tabi tutulan esnaf-sanatkarlar ile TOBB üyeleri arasında haksız rekabete ve üye kaydetme karışıklığına sebep olan 5174 sayılı TOBB Kanununun 102. maddesi iptal edilmeli ya da değiştirilmelidir.

§         Ülkemizde işletmeler üzerindeki istihdam yükü gözden geçirilerek, rekabet etme ve istihdam yaratma hedeflerini gerçekleştirmeye  imkan tanıyacak bir düzeye çekilmeli ve özellikle Anayasamızın ilgili hükmü çerçevesinde esnaf-sanatkarları koruyucu tedbirler alınmalıdır.

FİNANSMAN :

§   Esnaf ve sanatkarlara finansman açısından devlet desteği arttırılarak sürdürülmeli, Avrupa Birliği ülke uygulamaları dikkate alınarak, yeni kredi ve teşvik sistemlerinin yürürlüğe konularak uygulanması sağlanmalıdır.

§   Esnaf kredileri, şahıs limitlerinin yükseltilmesi, vade uzatımı ve faiz indirimi gibi desteklerle daha cazip hale getirilmelidir.

VERGİ :

§         Dolaylı vergiler başta olmak üzere vergi oranları indirilmelidir.

§         Küçük esnaf için esnaf muafiyeti getirilmeli ve basit usul uygulamasına devam edilmelidir.

§         1 Ocak 2008’den itibaren ücretliler için getirilen asgari geçim indirimi uygulaması esnaf ve sanatkarları da kapsamalıdır.

§         Deniz ticaret odalarına kayıtlı olan tacirler için uygulanan ÖTV’siz akaryakıt alımı uygulamasından esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkarların da yararlanması sağlanmalıdır.

§         Taksici esnafımızın ÖTV’siz akaryakıt alması için gerekli düzenleme yapılmalıdır.

§         Taksici esnafımızın mevcut araçlarını koruma kabinli, özel olarak üretilmiş araçlarla yenileyebilmeleri için bir kereye mahsus KDV ve ÖTV muafiyeti getirilmelidir.

MEVZUAT :

§         5362 sayılı Kanunda, sicile kayıt olabilmek için öncelikle esnafın, vergi mükellefi olması şartı öngörülmesiyle esnaf ve sanatkarların yanlarında çalışan ve vergi mükellefi konumunda bulunmayan kalfa ve ustalar ile başta şoför esnafı olmak üzere, çok sayıda esnaf ve sanatkar meslek odalarına kayıt olabilme hakkından mahrum bırakılmışlardır.

§         Gıda Mevzuatında, Ustalık Belgesine sahip esnaf ve sanatkarların küçük işletmelerde sorumlu müdür olmalarının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

§         Gıda Mevzuatında, Fabrikasyon üretim yapan, çok sayıda işçi çalıştıran işletmelerle, bir-iki işçi çalıştıran çok küçük işletmeler aynı kategoride tutulmamalı, çok küçük işletmeler lehine kolaylıklar getirilmelidir.

§         5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda, esnaf ve sanatkarları mağdur eden düzenlemelerin değiştirilmesi yönünde değişiklikler yapılmalıdır.

AB VE DIŞİLİŞKİLER :

§   AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı veya diğer AB destekli Sivil Toplum Hibe Programları kapsamında uygulanan projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve proje hedef gruplarının girişimciliğini destekleyecek mikro kredi sistemi kurulmalıdır.

DİĞER KONULAR :

§   Devlet ticaretten el çekmeli, bunu özel kesime bırakmalıdır. Haksız rekabetin önlenmesi açısından kamu kurum ve kuruluşlarına ait kantin, kamp, misafirhane, kuaför gibi yerlerin kendi çalışanları dışındaki kişilere hizmet vermesi önlenmelidir.

§   KOSGEB, esnaf ve sanatkarlar teşkilatları ile daha sıkı bir hizmet işbirliğine gitmeli, KOSGEB’in hizmetlerinden esnaf ve sanatkarların etkin bir şekilde yararlanması sağlanmalıdır. Bu amaçla KOSGEB’in hedef kitlesi içine hizmet sektörü de dahil edilmelidir.

§   2918 sayılı Kanunla T. Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna verilen trafik şube ve bürolarında ve motorlu taşıt sürücü kurslarında kullanılan basılı kağıtlar ile araç tescil plakalarının basım ve dağıtım yetkisinin iptalini öngören yasal düzenlemeler geri çekilmelidir.

§   4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği uygulamaları sonucu talep edilen yüksek yetki ve yeterlilik belgesi ücretleri ve istiap hadleri nedeniyle mağdur edilen şoför ve araç sahibi esnafın mağduriyeti, daha uygulanabilir düzenlemeler getirilerek giderilmelidir.